Aby sme na miesto konania oslavy ľahšie potrafili.